Ausschuss: All meetings

Subscribe to ical calendar

Copy this URL and insert it in your calendar program under "Import calendar".

Copy URL

Upcoming meetings

Meeting Date Time Room Agenda Edit
Ausschuss Mon 10/16/2023 6 p.m. Add agenda item

Past meetings

Meeting Date Time Room Minutes Edit
Ausschuss Mon 09/25/2023 6 p.m. 5610.EG.011 und https://bbb.fs.tum.de/b/mar-xcf-hgo-lyr
Ausschuss Mon 08/28/2023 6 p.m. 5610.EG.011 und bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk
Ausschuss Mon 07/31/2023 6 p.m. MI 00.10.011, https://bbb.fs.tum.de/b/ana-grz-t5x-6w5
Ausschuss Mon 07/10/2023 6 p.m. CH 27401 oder https://bbb.fs.tum.de/b/ale-rds-qpx-1wo
Ausschuss Mon 06/26/2023 6 p.m. 5610.EG.011 und https://bbb.rbg.tum.de/ale-ece-5cc-swm
Ausschuss Mon 06/12/2023 6 p.m. 5610.EG.011 und bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Ausschuss Wed 05/31/2023 6 p.m. Physik 2271 (https://nav.tum.de/room/5101.EG.271), https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Ausschuss Mon 05/15/2023 6 p.m. MI 00.12.019 https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Wahlversammlung Mon 05/08/2023 6 p.m. StudiTUM Garching EG.002 HTML PDF TXT
Ausschuss Mon 04/24/2023 6 p.m. MI 00.12.019, https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Ausschuss Tue 04/11/2023 6 p.m. MI 00.12.019, https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Ausschuss Mon 03/20/2023 6 p.m. MI 00.12.019, https://bbb.rbg.tum.de/luk-mv0-wly-xug HTML PDF TXT
Ausschuss Mon 02/27/2023 6 p.m. MI 00.10.011, https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Ausschuss Mon 02/06/2023 6 p.m. MI 00.12.019, https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Ausschuss Mon 01/23/2023 6 p.m. MI 00.12.019, https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT
Ausschuss Mon 01/09/2023 6 p.m. MI 00.12.019, https://bbb.fs.tum.de/b/and-97y-4jk HTML PDF TXT

Archive